Disclaimer PolderSpace

Disclaimer PolderSpace

1. Algemene informatie
De gegevens op de websites van PolderSpace zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven over de gerealiseerde projecten en kennis en kunde van PolderSpace. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van PolderSpace. Wij behouden ons het recht voor om zonder vooraankondiging en op ieder moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen. Daarom kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.

2. Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom van de producten en diensten die PolderSpace levert rusten bij PolderSpace. De inhoud daarvan mag niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PolderSpace worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

3. Aansprakelijkheid
PolderSpace spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De inhoud van de website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Het bezoek aan de website van PolderSpace is voor uw eigen rekening en risico. PolderSpace sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen inhoud uit.