Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities/ algemeen/ toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie PolderSpace onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen PolderSpace en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Producten: alle zaken, systemen en diensten, waaronder producten op film, video, disc en overige beelddragers, online-systemen waaronder internet sites, alsmede advies-, film- en trainingsactiviteiten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Order: iedere opdracht van opdrachtgever aan PolderSpace.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten gedaan of aangegaan door PolderSpace alsmede met haar gelieerde bedrijven, en haar opdrachtgevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden zijn afgeweken.

1.2 Door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn op de onderhavige aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.

1.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve dezen ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

2. Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Orders en/ of opdrachten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.

 

3. Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst slechts tot stand nadat PolderSpace de inhoud van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. Hetzelfde geldt voor wijzigingen in- en aanvullingen op overeenkomsten.

3.2 Voor opdrachten, werkzaamheden overeenkomsten, waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.3 Mondelinge of telefonische opdrachten worden geaccepteerd onder het voorbehoud dat fouten en/ of vergissingen die door een schriftelijke opdracht voorkomen hadden kunnen worden voor risico en rekening komen van opdrachtgever.

3.4 PolderSpace is gerechtigd voor, bij en/ of na het aangaan van de overeenkomst zekerheid te eisen van opdrachtgever, dat aan de betalings- en overige verplichtingen wordt voldaan alvorens (verder) te presteren.

4. Levering c.q. uitvoering van de overeenkomst

4.1 Voor de juiste uitvoering van een opdracht en/ of overeenkomst zijn wij te allen tijde bevoegd om derden in te schakelen. De daaruit voort vloeiende kosten zullen aan opdrachtgever worden doorberekend mits van te voren overleg en akkoord bevonden door de opdrachtgever.

4.2 De levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af het bedrijf van PolderSpace. Verzending en transport van film, tape, video, disc en overige materialen geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. De kosten van transport, verpakking, transportverzekering en opslag c.q. bewaring zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.3 De opgave van leveringstijden geschiedt bij benadering. PolderSpace verplicht zich de levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, doch PolderSpace is niet aansprakelijk voor overschrijding van de door haar opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd verplicht PolderSpace niet tot enige vergoeding en het geeft opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden.

4.4 Neemt opdrachtgever de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. PolderSpace is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

4.5 Alle tot de productie behorende materialen dienen binnen 30 dagen na voltooiing van het eerste gerede product te worden opgehaald. Na deze termijn zullen de materialen in onze kluizen worden ingeboekt voor rekening en risico van opdrachtgever.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., mits anders overeengekomen.

5.2 Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn inclusief verval volgens in de branche geldende standaard. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde geldende prijs bepalende factoren. Indien na de datum van de aanbieding een of meer van de kostprijs bepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. ondergaan, ook al geschiedde dit tengevolge van voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd de prijs met inachtneming van de eventuele wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te wijzigen.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Betaling dient netto te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel van contante betaling of storting/ overmaking op een door PolderSpace van tevoren opgegeven bank- of girorekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens PolderSpace op te schorten.

6.3 Indien op enig moment bij PolderSpace gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft zij het recht, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die zij, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks door haar te beoordelen.

6.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofden ook, van PolderSpace op opdrachtgever opeisbaar.

6.5 De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

6.6  Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt zoals in artikel 6.1 is gestipuleerd, is opdrachtgever in verzuim en heeft PolderSpace zonder enige ingebrekestelling het recht om:

–  vanaf de factuurdatum een rente van 1 % per maand in rekening te brengen over het nog openstaande factuurbedrag;

–  alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke laatste 15 % bedragen, met een minimumbedrag van € 1000,= van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Indien PolderSpace, nadat opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan opdrachtgever richt, doet dit niet af aan het bepaalde in artikel 6.1 tot en met 6.6.

7. Verplichting van PolderSpace

7.1 PolderSpace staat er jegens opdrachtgever voor in dat de producten:

–  bij aflevering beantwoorden aan hetgeen terzake is overeengekomen, of

–  gedurende 1 maand na aflevering geen materiaal- en/of constructie- en/of systeemfouten vertonen, of

–  gedurende 1 maand na aflevering naar behoren functioneren,

mits deze normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de overeenkomst, de voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs, stipt en volledig worden nagekomen.

7.2 Indien PolderSpace producten aan opdrachtgever aflevert, die zij van haar toeleveranciers heeft verkregen is zij nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop zij ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

8. Aansprakelijkheid

8.1 PolderSpace is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2.

8.2 PolderSpace is eveneens niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever of een derde terzake (van het gebruik) van producten van PolderSpace mocht lijden, hieronder begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

8.3 PolderSpace is niet aansprakelijk voor enigerlei schade (waaronder directe of indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst) aan beeld en/ of geluidsdragers, beeld en/ of geluidsmaterialen of enig ander materiaal dat door opdrachtgever en/ of derden – al dan niet tegen betaling en ongeacht om welke reden – aan ons ter beschikking is gesteld, behoudens gevallen van opzet of grove schuld.

8.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel is een eventuele aansprakelijkheid in ieder geval te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de opdracht waarmee de gestelde aansprakelijkheid verband houdt, dan wel het bedrag dat door de Aansprakelijkheids-verzekering Bedrijven van PolderSpace gedekt wordt. Dit bedrag is maximaal het hoogste door PolderSpace verzekerde bedrag per gebeurtenis, voor in enig verzekeringsjaar ontstane schade zal niet meer dat twee maal dit bedrag door de verzekeraar worden vergoed.

8.5 Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van PolderSpace op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 BW (Productenaansprakelijkheid).

 

9. Vrijwaring

9.1 Tenzij schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van PolderSpace is opdrachtgever gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle eventuele aanspraken tot schadevergoeding van derden, onder andere:

– uit hoofde van schending van auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom op het door opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde materiaal;

– ontstaan door werkzaamheden verricht door PolderSpace met betrekking tot de verstrekte opdracht.

10. Risico

10.1 Het risico van eventuele schade aan het aan PolderSpace ter beschikking gestelde materiaal berust uitsluitend bij opdrachtgever c.q. derden en is onzerzijds niet door verzekering gedekt.

10.2 In verband met het risico dat opdrachtgever kan lopen als er bijvoorbeeld gewerkt wordt van/ aan het originele basis-materiaal, of in het geval van kostbare opnamen, wijzen wij op de mogelijkheid bepaalde materialen te verzekeren of voor een gehele AV-productie een negatief verzekering af te sluiten.

11. Reclame

11.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten direct na levering te controleren op eventuele gebreken. Klachten over de producten moeten binnen 5 dagen na ontvangst/ levering schriftelijk bij ons zijn ingediend met een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Na het verstrijken van die termijn wordt opdrachtgever geacht de producten te hebben goedgekeurd en vervalt elke aanspraak jegens ons ter zake van gebreken.

11.2 Na het constateren van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

11.3 Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, ondermeer door het bureau in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

11.4 Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken terzake.

11.5 Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat PolderSpace daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor PolderSpace.

11.6 Indien een klacht door PolderSpace wordt gehonoreerd, heeft zij het recht en niet de plicht tot nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks na terugzending aan ons van de verkeerd geleverde producten, of de geleverde producten deugdelijk te herzien of te repareren, of opdrachtgever alsnog in onderling overleg korting op de koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is PolderSpace terzake van haar verplichtingen volledig gekweten.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De producten worden niet eerder eigendom van opdrachtgever dan na volledige betaling van al hetgeen wij van opdrachtgever te vorderen hebben uit hoofde van door ons aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren producten c.q. verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede uit hoofde van tekort schieten door opdrachtgever in nakoming van overeenkomsten tot levering c.q. tot verrichten van werkzaamheden.

12.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om op de door ons geleverde producten die (nog) niet in eigendom zijn overgegaan, een (bezitloos) pandrecht te vestigen of deze op enige andere wijze te bezwaren. Deze zaken kunnen door opdrachtgever in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden verkocht of gebruikt, op voorwaarde dat opdrachtgever op de vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop ten behoeve van PolderSpace een pandrecht vestigt.

12.3 Indien en zolang PolderSpace eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal opdrachtgever PolderSpace op haar eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan PolderSpace eigenaar is, zich bevinden.

12.4 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van PolderSpace. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

13. Intellectuele eigendoms- en gebruiksrechten

13.1 Tenzij partijen anders overeenkomen, zal opdrachtgever geen recht van intellectuele eigendom (zoals auteursrechten) verkrijgen met betrekking tot de producten.

13.2  Het is opdrachtgever niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

13.3 PolderSpace kan niet verklaren of de producten inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendoms- of gebruiksrechten van derden.

 

14. Overmacht

14.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan opgeschort, zonder dat opdrachtgever aanspraken kan maken op schadevergoeding en/ of de overeenkomst kan ontbinden. Bij blijvende overmacht hebben wij het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst ten dele of geheel te ontbinden, zonder dat wij daarvoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst door PolderSpace niet meer kan worden verlangd, daaronder tenminste begrepen, oorlog van elke aard, rellen, watersnood, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, stroomstoringen, overheidsmaatregelen (in- uitvoerverbod en contingenteringen) en bedrijfsstoringen bij PolderSpace of bij haar leveranciers(s), evenals het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.

14.3 PolderSpace zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

15. Overige verplichtingen van opdrachtgever

15.1 Opdrachtgever zal aan PolderSpace alle voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigde gegevens steeds ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

15.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en opnametijdstippen.

16. Opschorting c.q. ontbinding overeenkomst

16.1 Indien opdrachtgever een of meer contractuele afspraken c.q. verplichtingen jegens PolderSpace niet, niet volledig of te laat nakomt is PolderSpace gerechtigd zonder gehouden te zijn tot een schadevergoeding, haar prestatie(s) op te schorten of de betreffende overeenkomst te ontbinden.

16.2 Onverminderd haar overige rechten kan PolderSpace de overeenkomst met opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, onmiddellijk ontbinden en zijn alle vorderingen die PolderSpace jegens opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar indien opdrachtgever:

– zijn opeisbare schulden onbetaald laat;

– zijn faillissement c.q. surséance van betaling wordt aangevraagd;

– beslag op zijn vermogen krijgt uitgelegd;

– komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

– overgaat tot staking of overdracht van het bedrijf of een gedeelte ervan, dan wel de doelstelling van het bedrijf wijzigt.

17. Geschillen

17.1 Alle geschillen welke voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van de overeenkomst zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, met dien verstande dat PolderSpace het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechtelijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

17.2 Een geschil is aanwezig indien één van de partijen verklaart dat zulks het geval is.

18. Toepasselijk recht

18.1 Op deze voorwaarden alsmede op de aanbiedingen en overeenkomsten waarvan zij deel uitmaken is Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Deponering algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam te Rotterdam, onder nummer 24350978.